Werken bij Bazalt Wonen

Prestatieafspraken 2020 ondertekend in Altena en Zaltbommel

 

Deze maand werden ze weer getekend: de prestatieafspraken voor 2020. Jaarlijks worden in de twee gemeenten waarin wij werken, Altena en Zaltbommel, prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeenten, huurdersbelangenverenigingen en de woningcorporaties. In deze jaarlijkse afspraken schrijven we welke thema’s in 2020 extra aandacht moeten krijgen van de woningcorporaties en de gemeente.

 

Op 4 december zetten Bazalt Wonen, Woonstichting Land van Altena, Woonservice Meander, de gemeente Altena en de drie huurdersbelangenverenigingen hun handtekening onder de prestatieafspraken in de gemeente Altena. Op 16 december werden de prestatieafspraken in de gemeente Zaltbommel ondertekend door Bazalt Wonen, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, Woningstichting De Kernen, Woningstichting Maasdriel en de twee huurdersbelangenverenigingen.

 

Voldoende woonruimte

Voldoende beschikbaarheid van woningen waarborgen is in beide gemeenten een belangrijk speerpunt. Zowel in Altena als Zaltbommel (de regio Bommelerwaard) zoeken we samen met de andere partijen uit aan wat voor woningen er behoefte is en waar deze gebouwd moeten worden. We streven ernaar een passende woningmix te realiseren. Omdat de vraag naar woningen in Zaltbommel erg hoog is, wordt hier ook gekeken naar mogelijke oplossingen zoals flexwonen en extra woningen voor specifieke doelgroepen. Ook maken we afspraken met de gemeente Zaltbommel om in ieder woningbouwproject een belangrijk deel sociale huurwoningen op te nemen.

 

Duurzaamheid
De woningcorporaties werken hard aan het verduurzamen van hun woningen. Dit doen we o.a. door isolatie van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Ook hebben de beide gemeenten waarin we werken duurzaamheidsambities. Gezamenlijk maken we afspraken over thema’s als gasloos, CO2-neutraal en klimaatadaptatie. Die afspraken worden steeds concreter. Want het is duidelijk dat we alleen resultaten kunnen boeken, als we daarin nauw samenwerken.

 

Opvang van urgente doelgroepen
We zien dat veel van onze huurders geen makkelijk leven hebben. De groep kwetsbare huurders is groter dan ooit. De gemeentes en de woningcorporaties hebben daarom extra aandacht voor de huisvesting van urgente doelgroepen, zoals mensen met een verblijfsvergunning, een zorgvraag of die genoodzaakt zijn om te verhuizen (sociaal urgenten of herstructureringsurgenten). We hebben afspraken gemaakt over het maximale aantal woningen dat met voorrang naar deze doelgroepen gaat.

 

Leefbaarheid
Omdat het aantal kwetsbare huurders toeneemt, is het belangrijk om te blijven kijken naar de leefbaarheid van de wijken. Nieuwe huurders kampen vaker met schulden of met psychiatrische problemen. Samen met de gemeentes en andere woningcorporaties werken we er voortdurend aan de leefbaarheid in de kernen optimaal te houden. De gemeente Altena doet dit onder andere door de inzet van de gebiedsregisseurs. In Zaltbommel en Maasdriel onderzoeken we samen wat er speelt in een buurt. Zo kunnen we op buurtniveau tot initiatieven komen om de wijken prettiger en leefbaarder te maken.

 

Wonen, Zorg en Welzijn
In Altena werken we samen met onze collega Woonservice Meander aan de ontwikkeling van een nieuwbouwcomplex voor senioren en voor mensen met een beperking. In de Bommelerwaard is een visie op wonen en zorg ontwikkeld. Deze wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.